Iesniegumi

Lai atsūtītu iesniegumu, izvēlieties tēmu un aizpildiet formu

CDzP

Klienta kontaktinformācija

Saziņai ar Pārvaldnieku - SIA CDzP vēlos izmantot

Iesniegums par jaunu apsaimniekošanas līgumu dzīvoklim

Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013, kas stājās spēkā 22.11.2019., par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju, ja atsevišķais īpašums ir dzīvoklis, kurā nav deklarēta neviena persona, aprēķinu veic kā par vienu deklarēto personu.
Apsaimniekojamā dzīvokļa īpašumtiesības
Kopīpašuma pārvaldīšanas līgumu parakstīšu
Rēķinus vēlos saņemt
Piekrītu, ka norādītā e-pasta adrese tiek pievienota SIA “CDzP” web sistēmai "E-māja", kurā ir iespējams skatīt komunālo maksājumu rēķinus, mājas lietu, kā arī nodot ūdens skaitītāja rādījumus.
Pievienotie dokumenti

Maximum file size: 3MB

Iesniegums par rēķina saņemšanas veidu

Apsaimniekojamā dzīvokļa īpašumtiesības
Turpmāk rēķinus vēlos saņemt
Piekrītu, ka norādītā e-pasta adrese tiek pievienota SIA “CDzP” web sistēmai "E-māja", kurā ir iespējams skatīt komunālo maksājumu rēķinus, mājas lietu, kā arī nodot ūdens skaitītāja rādījumus.

Iesniegums par iedzīvotāju skaita izmaiņām dzīvoklī

Izmaiņas par aktuālo mēnesi jāiesniedz līdz nākamā mēneša 15. datumam
Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013, kas stājās spēkā 22.11.2019., par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju, ja atsevišķais īpašums ir dzīvoklis, kurā nav deklarēta neviena persona, aprēķinu veic kā par vienu deklarēto personu.
Kontaktpersona saziņai ar SIA CDzP avārijas gadījumā vai inženierkomunikāciju apsekošanai

Iesniegums apkures pieslēgšanai vai atslēgšanai

Iesniegums par parāda atmaksu pa daļām

Izziņa par parāda neesamību

Izziņu vēlos saņemt

Iesniegums

Maximum file size: 3MB

Atbildi vēlos saņemt
Scroll to Top
Skip to content