PA „Saimnieks” informācija par daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli un nepieciešamajiem remontdarbiem

Autors: J.Zutis, PA „Saimnieks” Apsaimniekošanas un remonta nodaļas vadītājs

Datums: 03.07.2015

Izdevums: Tēvzemīte

Rubrika: Ziņas

Pašvaldības aģentūra „Saimnieks” (turpmāk – Aģentūra) 2014. gada aprīlī, maijā un jūnijā veica Aģentūras apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (turpmāk – Dzīvojamās mājas) vizuālo apsekošanu, kuru normatīvajos aktos noteiktā kārtībā veica sertificēta persona.

Aģentūra sniedz vispārēju informāciju par apsekošanā konstatēto daudzstāvu dzīvojamo māju tehnisko stāvokli. Detalizētu informāciju par katrai Dzīvojamajai mājai nepieciešamajiem remontdarbiem un to izmaksām Aģentūra izvietos dzīvojamo māju kāpņu telpās līdz 2015. gada 15. oktobrim. Ar tehniskās apsekošanas atzinumiem var iepazīties Aģentūrā pie Apsaimniekošanas un remonta nodaļas vadītāja J.Zuša (tālr. 67387231). Ar tehnisko atzinumu var iepazīties šeit.

Lai Aģentūra risinātu jautājumus par Dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un tehniskā stāvokļa uzlabošanu, dzīvokļu īpašnieku kopībai jālemj par remontdarbu izmaksu apstiprināšanu, remontdarbu izpildi un uzkrājuma veidošanu plānoto remontdarbu veikšanai, kā arī pilnvarotās personas iecelšanu, kura būtu tiesīga pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku intereses, kas saistītas ar Dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un remontdarbu veikšanu. Tikai Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce ir tiesīga lemt par dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu izlietojumu un uzkrājuma veidošanu, kas attiecas uz Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo daļu renovāciju.