Cēsis, Leona Paegles iela 8A

SIA “CDzP” apsaimniekošanā esošo māju atjaunošanā veiktās aktivitātes apgūstot ERAF līdzfinansējumu

Būvdarbi tika uzsākti 01.07.2014., pabeigti __.__.2015.

Ķieģeļu skursteņa demontāža. Pie ēkas atradās masīvs skurstenis visā tās augstumā. Skurstenis jau daudzus gadus netika pielietots un, kā tehniskā apsekojuma atzinumā bija minēts, mitruma un sala ietekmē bojāts. Skurstenis tika demontēts, jo atlūzušās ķieģeļu lauskas krītot apdraudēja gājējus un autotransportu, kā arī tas traucēja ārsienas siltumizolācijas izbūvei.

Balkonu kapitālais remonts. Balkonu nesošās dzelzsbetona plātnes pārsvarā bija mitruma un sala spēcīgi bojātas – tehniski neapmierinošā stāvoklī. Bīstamas cilvēkiem bija betona atlūzas un margu stiprinājumi nebija droši, kā arī pie margām piestiprinātās viļņotās azbestcementa loksnes bija tehniski un morāli novecojušas. Līdz ar to tika veikts balkonu kapitālais remonts.

Fasādes siltināšana. Mājas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi neatbilda Latvijas būvnormatīva LBN 002-01 prasībām. Veicot renovāciju fasādes sienas tika siltinātas ar 100mm un logu ailas ar 30mm akmens vati.

Cokola siltināšana. Tika veikta cokola siltināšana ar 50mm ekstrudētām putupolistirola plātnēm līdz lietus apmalei, atjaunojot apmetumu, kā arī tika atjaunota apmale ap ēku, nodrošinot kritumu no ēkas.

Jumta rekonstrukcija. Pēc ēkas tehniskās apsekošanas, ņemot vērā esošo jumta latojuma tehnisko stāvokli, tika veikta jumta latojuma un jumta seguma nomaiņa, kā arī tika izbūvēta jaunam jumtam atbilstoša lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēma. Pēc energoauditora ieteikumiem, pirms bēniņu siltināšanas bija nepieciešams veikt jumta seguma nomaiņu, lai nepieļautu nokrišņu nokļūšanu uz siltumizolācijas mikrobēniņos. Pretējā gadījumā netiktu sasniegts plānotais siltumenerģijas ietaupījums. Tika pārmūrētas skursteņu spices.

Bēniņu siltināšana. Esošais bēniņu pārseguma siltinājums neatbilda LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Renovācijas gaitā tika veikta ēkas bēniņu pārseguma papildus siltināšanu ar  situmizolāciju 300mm biezā kārtā.

Koplietošanas telpu durvju remonts un nomaiņa. Vējtvēru durvīm un bēniņu durvīm tika veikts remonts, jo tās nebija iespējams blīvi noslēgt. Kāpņu telpu ārdurvis tika nomainītas, lai nodrošinātu LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasības.

​Pagraba pārseguma siltināšana. Lai mazinātu ēkas siltuma zudumus caur pirmā stāva grīdu, bija nepieciešams siltināt pagraba griestus, uzklājot tiem izolācijas slāni. Pagraba griesti tika siltināti ar 100mm biezu minerālās vates lamelām.

Cauruļu siltumizolācijas nomaiņa. Ēkas pagrabā izvietotajām apkures un karstā ūdens caurulēm siltumizolācija vietām ievērojami bija bojāta, vietām novērojami atsegti cauruļu posmi, paaugstinot siltumenerģijas zudumus ēkā. Pēc energoauditora un tehniskās apsekošanas ieteikuma pagrabā tika veikta siltumizolācijas nomaiņa karstā ūdens un apkures cauruļvadiem un nomainīti bojātie cauruļu posmi. Ēkas apkures sistēmas stāvvadiem tika uzstādīti balansējošie vārsti.

 

Īstenojot augstākminētos pasākumus, saskaņā ar energoaudita pārskatā norādīto plānotais siltuma patēriņa ietaupījums no esošā siltuma patēriņa plānots 36,85 %.